ÅRSRAPPORT 2019

Politiske møte

Møre og Romsdal fylkeskommune sitt øvste politiske organ er fylkestinget.

  • Det vart gjennomført fire fylkestingssamlingar i 2019. Her vart det behandla til saman 110 saker.
  • Fylkesutvalet, som er fylkestinget sitt arbeidsutval, hadde 15 møte og behandla 156 saker

I tillegg har det vore mange orienteringar frå bedrifter, organisasjonar og kompetansemiljø i Møre og Romsdal.

Fylkeskommunen har tre hovudutval, ei plannemnd og seks rådgivande utval.

Fylkesting, fylkesutval og hovudutval

Utval Tal på rep. Leiar
Fylkestinget 47 Tove-Lise Torve (Ap)
Fylkesutvalet 13 Tove-Lise Torve (Ap)
Klagenemnda 13 Tove-Lise Torve (Ap)
Kontrollutvalet 5 Terje Hals (Nml)
Kultur, næring- og folkehelseutvalet 13 Marit N. Krogsæter (Sp)
Samferdselsutvalet 13 Kristin Sørheim (Sp)
Utdannings- og kompetanseutvalet 13 Per Ivar Lied (Sp)
Dette er utvala som gjeld frå oktober 2019.

Rådgivande utval

Utval Tal på rep. Leiar
Ungdommens fylkesting * Urtė Karanauskaitė
Ungdomspanelet 8 Urtė Karanauskaitė
Fagskolestyret 7 Bjarne Storfold Elde (Ap)
Eldrerådet 7 Anne Lise H. Følsvik
Yrkesopplæringsnemnda 10 Elin Ous (NHO)
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne*** 9 Siv Katrin Ulla (Ap)
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker*** 5 Anders Riise (H)
Fylkestrafikktryggingsutvalet ** 5 Iver Nordseth (V)
Rådet for likestilling av funksjonshemma ** 9 Monica Molvær (H)
Plannemnd for samferdselsutbygging ** 3 Frank Sve (FrP)
Plannemnd for byggeprosjekt ** 3 Charles Tøsse (H)
Saker= ordinære saker, ikkje referatsaker
* ungdommens fylkesting vart ikkje arrangert i 2019
** utvalet vart lagt ned hausten 2019
*** utvalet vart oppretta hausten 2019

Oversikt over aktivitet 2018-2019

  Møte 2019 Møte 2018 Saker 2019 Saker 2018 Utgifter 2019 Utgifter 2018
Fylkestinget 4 4 110 69 14889 13608
Fylkesutvalet 15 15 156 114 * *
Klagenemnda 8 7 27 14 * *
Kontrollutvalet 8 8 69 74 354 362
Kultur- og folkehelseutvalet 5 8 47 67 47 944
Regional- og næringsutvalet 5 9 54 82 54 1103
Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 3 0 28
Samferdselsutvalet 10 10 85 84 1588 1588
Utdanningsutvalet *** 5 8 26 41 1057 989
Ungdommens fylkesting 3 13 618 1003
Ungdomspanelet 18 16 43 37 ** **
Fagskolestyret 4 6 19 20  
Eldrerådet 4 5 24 16 220 304
Rådet for likestilling av funksjonshemma*** 3 5 15 18 322 430
Plannemnd for byggjeprosjekt*** 4 2 12 6 435 421
Plannemnd for samferdselsutbygging *** 5 8 7 12 448 426
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 1 3
Yrkesopplæringsnemnda 4 6 13 21 225 255
Fylkestrafikktryggingsutvalet*** 3 4 9 14 310 310
Saker= ordinære saker, ikkje referatsaker
Utgiftene er oppgitt i 1000 kroner
* Fylkesting + fylkesutval + godtgjersle fylkesordførar, fylkesvaraordførar og andre medlemmar + representasjon
** Ungdomspanelet + arrangering av Ungdommens fylkesting (ikkje arrangert i 2019) + Ungdomsmidlane (250 000 kr)
*** nedlagt hausten 2019, jf. T-29/19