ÅRSRAPPORT 2019

Tilsette og årsverk i tal

Ved slutten av 2019 hadde Møre og Romsdal fylkeskommune 2445 tilsette og 2203 årsverk. Dette er ein nedgang på 71 tilsette og 49 årsverk frå året før.

Per 31.12.2019

Tal på årsverk

Per 31.12.2019

Tal på tilsette

Talet på tilsette i deltidstilingar har gått ned frå 821 til 715 på fem år.

Per 31.12.2019

Tal på tilsette i deltidstillingar

Per 31.12.2019

Tilsette og årsverk fordelt på sektor

* Driftspersonale i bygg- og eigedomsavdelinga
** Sentraladministrasjon er inkludert fellestenesta og kontrollsekretariat

Per november 2019

Kjønnsfordeling i dei ulike sektorane

Kvinner og menn i leiande stillingar

Arbeidsleiarar er f. eks leiarar på dei enkelte einingane i bygg- og vedlikehaldsavdleinga.

Per desember 2019

Gjennomsnittsalder på tilsette

Per november 2019

Sjukefråvær 2010-2019

2019

Sjukefråvær i ulike aldersgrupper fordelt på kjønn