ÅRSRAPPORT 2019

Årsrekneskap

Økonomisk oversikt drift

(Tal i heile 1 000)

Note Rekneskap 2019 Rekneskap 2018 Endring 2018 - 2019
Brukarbetalingar 27 136 29 236 -2 100
Andre sals- og leigeinntekter 18 596 995 587 891 9 104
Overføringar med krav om motyting 345 236 324 335 20 901
Rammetilskot 2 745 313 2 598 028 147 285
Andre statlege overføringar 299 109 345 694 -46 585
Andre overføringar 17 868 17 272 596
Inntekts- og formuesskatt 1 606 410 1 529 781 76 629
Eigedomsskatt 0 0 0
Andre direkte og indirekte skattar 8 821 9 494 -673
Sum driftsinntekter 5 646 888 5 441 731 205 157
Lønsutgifter 1 435 194 1 411 664 23 530
Sosiale utgifter 389 689 379 660 10 029
Kjøp av varer og tenester som inngår i eigenproduksjon 958 857 979 076 -20 219
Kjøp av tenester som erstattar eigenproduksjon 1 838 638 1 855 030 -16 392
Overføringar 556 939 568 653 -11 714
Avskrivingar 9 304 426 278 866 25 560
Fordelte utgifter -118 672 -100 909 -17 763
Sum driftsutgifter 5 365 070 5 372 040 -6 970
Brutto driftsresultat 5 281 818 69 691 212 127
Renteinntekter og utbytte 42 678 27 885 14 793
Gevinst finansielle instrument (omløpsmiddel) 8 871 -8 8 879
Mottatte avdrag på utlån 0 0
Sum eksterne finansinntekter 51 549 27 877 23 672
Renteutgifter og lånekostnader 111 439 97 797 13 642
Tap finansielle instrument (omløpsmiddel) 217 1 304 -1 087
Avdrag på lån 13 212 624 211 864 760
Utlån 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 324 280 310 965 13 315
Resultat eksterne finanstransaksjoner -272 731 -283 088 10 357
Motpost avskrivingar 304 426 278 866 25 560
Netto driftsresultat 5 313 513 65 469 248 044
Bruk av tidl. års rekneskapsmessige mindreforbruk 39 734 133 856 -94 122
Bruk av disposisjonsfond 42 106 975 41 131
Bruk av bundne fond 210 310 223 977 -13 667
Sum bruk av avsetjingar 292 150 358 808 -66 658
Overført til investeringsrekneskapen 3 778 17 527 -13 749
 Avsett til dekn. av tidl. års rekneskapsmessige meirforbruk  0 0 0
 Avsett til disposisjonsfond  117 437 115 490 1 947
 Avsett til bundne fond  233 427 251 525 -18 098
 Sum avsetjingar  354 642 384 542 -29 900
 Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk (-/+)    251 021 39 735 211 286

Økonomisk oversikt investering

(Tal i heile 1 000)

Note Rekneskap 2019 Rekneskap 2018 Endring 2018 - 2019
Sal av driftsmiddel og fast eigedom 155 20 135
Andre salsinntekter 3 099 1 048 2 051
Overføringar med krav om motyting 459 218 208 230 250 988
Kompensasjon for meirverdiavgift 321 914 163 541 158 373
Statlege overføringar 26 667 14 807 11 860
Andre overføringar 52 636 0 52 636
Renteinntekter og utbytte 862 628 234
Sum inntekter 864 550 388 274 476 276
Lønsutgifter 4 304 3 841 463
Sosiale utgifter 1 252 1 231 21
Kjøp av varer og tenester som inngår i eigenproduksjon 1 442 221 763 916 678 305
Kjøp av tenester som erstattar eigenproduksjon 97 2 390 -2 293
Overføringar 322 948 163 722 159 226
Renteutgifter og kostnader 4 751 181 4 570
Fordelte utgifter 0 967 -967
Sum utgifter 1 775 573 936 248 839 325
Avdrag på lån 0 0 0
Utlån 832 628 204
Kjøp av aksjar og andelar 4 843 6 505 -1 662
 Dekning av tidlegare års udekt  0 0 0
Avsett til ubundne investeringsfond 1 89 -88
Avsett til bundne investeringsfond 26 397 13 821 12 576
Sum finansieringstransaksjoner 32 072 21 043 11 029
Finansieringsbehov 8 943 096 569 017 374 079
0
Bruk av lån 933 003 539 028 393 975
Sal av aksjar og andelar 1 89 -88
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0
Overført frå driftsbudsjettet 3 778 17 527 -13 749
Bruk av tidlegare års udisponert 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 1 471 2 839 -1 368
Bruk av ubundne investeringsfond 4 843 6 505 -1 662
Bruk av bundne investeringsfond 0 3 029 -3 029
Sum finansiering 8 943 096 569 017 374 079
Udekt (+)/udisponert (-)   -0 0 -0

Økonomisk oversikt tilgang og bruk

(Tal i heile 1 000)

Note Rekneskap 2019 Rekneskap 2018 Endring 2018 - 2019
EKSTERNE MIDLAR:
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 5 646 888 5 441 731 205 157
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 863 687 387 646 476 041
Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 985 415 567 622 417 793
Sum tilgang på eksterne midlar 2 7 495 991 6 396 999 1 098 992
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 5 060 644 5 093 174 -32 530
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 1 770 822 936 067 834 755
Utbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 334 706 318 280 16 426
Sum bruk av eksterne midlar 2 7 166 172 6 347 521 818 651
Netto tilgang/bruk eksterne midlar 329 819 49 478 280 341
Endring i ubrukte lånemidlar - auke (-) / reduksjon (+) -31 003 13 039 -44 042
Endring i arbeidskapital   298 815 62 517 236 298
AVSETJINGAR OG BRUK AV AVSETJINGAR
Bruk av bundne avsetjingar -211 781 -229 845 18 064
Bruk av ubundne avsetjingar -86 683 -141 336 96 717
Bundne avsetjingar 259 824 265 346 -5 522
Ubundne avsetjingar 368 459 155 313 213 146
Netto avsetjingar 329 819 49 478 322 405
INTERNE INNTEKTER OG UTGIFTER:
Interne inntekter -122 450 -117 469 -4 981
Motpost avskrivingar -304 426 -278 866 -25 560
Interne utgifter 122 450 117 469 4 981
Avskrivingar 304 426 278 866 25 560
Netto interne inntekter/utgifter   0 0 0

Balanse

(Tal i heile 1 000)

Note Rekneskap 2019 Rekneskap 2018
EIGEDELAR
Anleggsmidlar
Faste eigedomar og anlegg 9 9 347 944 7 888 968
Utstyr, maskinar og transportmiddel 9 238 872 230 832
Utlån 10 54 890 54 058
Aksjar og andelar 10 120 757 115 944
Pensjonsmidlar 4 3 050 869 2 848 738
Sum anleggsmidlar   12 813 332 11 138 540
Omløpsmidlar
Kortsiktige fordringar 334 386 331 676
Premieavvik 4 62 306 36 505
Aksjar og andelar 11 36 097 30 379
Obligasjonar 11 17 270 16 103
Kasse og bankinnskott 11 2 028 694 1 655 770
Sum omløpsmidlar 2 2 478 753 2 070 433
SUM EIGEDELAR   15 292 085 13 208 973
EIGENKAPITAL OG GJELD
Eigenkapital
Disposisjonsfond 12 508 240 432 909
Bundne driftsfond 12 163 273 141 627
Ubundne investeringsfond 12 225 378 230 221
Bundne investeringsfond 12 57 526 31 129
Endring i rekneskapsprinsipp (drift) 12 -40 947 -40 947
Endring i rekneskapsprinsipp (inv.) 12 -58 585 -58 585
Rekneskapsmessig mindreforbruk 5 251 021 39 735
Kapitalkonto 12 3 761 006 2 872 598
Sum eigenkapital   4 866 913 3 648 687
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktingar 4 3 360 423 3 294 419
Sertifikatlån 13 1 198 500 972 100
Andre lån 13 4 562 839 4 099 862
Sum langsiktig gjeld   9 121 761 8 366 381
Kortsiktig gjeld
Anna kortsiktig gjeld 1 303 410 1 193 905
Sum kortsiktig gjeld 2 1 303 410 1 193 905
SUM EIGEKAPITAL OG GJELD   15 292 085 13 208 973
MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidlar 2 69 436 100 439
Motkonto for memoriakonti -69 436 -100 439
Sum memoriakonti   0 0

Ottar Brage Guttelvik - fylkesrådmann

Grete Rødal - rekneskapssjef

Skjema 1A

(Tal i heile 1 000)

Note Rekneskap 2019 Korrigert budsjett 2019 Opphavelig budsjett 2019 Rekneskap 2018
Fylkeskommunen sine frie inntekter:
Skatt på inntekt og formue 6 1 606 410 1 512 800 1 512 800 1 529 781
Ordinært rammetilskot 6 2 745 313 2 719 000 2 719 000 2 598 028
Skatt på eigedom 0 0 0
Andre direkte eller indirekte skattar 6 8 822 9 200 9 200 9 494
Andre generelle statstilskot 20 070 20 802 16 500 54 141
Generelle overføringar frå andre 9 122 7 400 5 000 7 013
Sum frie disponible inntekter 6 4 389 737 4 269 202 4 262 500 4 198 457
Renteinntekter og utbytte 37 215 24 700 24 700 24 213
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) 8 871 0 0 -8
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutg. -111 401 -110 500 -110 500 -97 312
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) -217 0 0 -1 304
Avdrag på lån -212 624 -212 650 -201 800 -211 864
Netto finansinntekter/-utgifter   -278 156 -298 450 -287 600 -286 275
Til fri disponering:
Til dekn. av tidl.års reknesk. messige meirforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetjingar -117 437 -117 437 -100 756 -115 490
Til bundne avsetjingar 0 0 0 0
Bruk av tidl. års rekneskapsmessige mindreforbruk 39 734 39 734 0 133 856
Bruk av ubundne avsetjingar 42 106 42 106 300 540
Bruk av bundne avsetjingar 0 0 0 0
Netto avsetjingar 6 -35 597 -35 597 -100 456 18 906
Overført til investeringsrekneskapen 0 0 0 -11 400
Ufordelte utgifter/inntekter pensjon 35 800 33 813 21 734 20 890
Til fordeling driftsrammer 6,7 4 111 784 3 968 968 3 896 178 3 940 578
Sum fordelt til driftsrammer (skjema 1B) 3 860 763 3 968 968 3 896 178 3 900 843
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk 5,6 251 021 0 0 39 735
Spesifikasjon linje 22:
Årets premieavvik 62 306 52 771 55 772 36 506
Amortisering tidlegare års premieavvik -36 506 -28 958 -44 038 -25 616
Diverse ufordelte utgifter pensjon 0 0 0
Bruk av premiefond 10 000 10 000 10 000 10 000
Ufordelte utgifter/inntekter pensjon   35 800 33 813 21 734 20 890

Skjema 1B

(Tal i heile 1 000)

Rekneskap 2019 Korrigert budsjett 2019 Opphavelig budsjett 2019 Rekneskap 2018
 
D01 Fellesutgifter og utgifter til fordeling 30 290 33 540 27 401 59 133
D02 Politisk verksemd 27 285 27 861 26 790 25 959
D03 Stabsfunksjonar 165 746 172 555 153 388 132 840
D04 Reservepost 0 19 469 98 994 0
D05 Vidaregåande opplæring 1 715 063 1 769 063 1 681 796 1 700 437
D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 15 274 18 013 14 864 13 574
D09 Tannhelsetenester 155 660 158 343 140 677 155 342
D10 Kulturtenester 131 528 133 245 129 284 130 623
D11 Regional- og næringsutvikling 100 378 106 213 90 325 100 653
D12 Samferdselstenester 1 512 985 1 522 098 1 525 946 1 574 766
D14 Sentrale kontrollorgan 6 555 8 568 6 713 7 516
Sum fordelt til driftsrammer 3 860 763 3 968 968 3 896 178 3 900 843

Skjema 2A

(Tal i heile 1 000)

Rekneskap 2019 Korrigert budsjett 2019 Opphavelig budsjett 2019 Rekneskap 2018
 
Investeringar i anleggsmidlar (inkl. mva.) 1 775 573 1 851 927 1 806 500 936 248
Utlån og forskoteringar 832 0 0 628
Aksjar og andelar 4 843 30 250 4 400 6 505
Avdrag på lån 0 0 0 0
Dekning av tidlegare års udekket 0 0 0 0
Avsetjingar 26 398 0 0 13 910
Årets finansieringsbehov 1 807 645 1 882 177 1 810 900 957 291
Bruk av lånemidlar 933 003 974 856 901 100 539 028
Inntekter frå sal av anleggsmidlar 156 0 0 109
Tilskot til investeringar 79 302 0 0 14 807
Kompensasjon for meirverdiavgift 321 914 341 497 334 000 163 541
Mottatte avdrag på utlån og ref. 459 218 533 674 571 400 208 230
Andre inntekter 3 961 0 0 1 676
Sum ekstern finansiering 1 797 554 1 850 027 1 806 500 927 391
Overført frå driftsrekneskapen 3 778 0 0 17 527
Bruk av tidlegare års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetjingar 6 314 32 150 4 400 12 373
Sum finansiering 1 807 645 1 882 177 1 810 900 957 291
 
Udekt(+)/udisponert(-) 0 0 0 0

Skjema 2B

(Tal i heile 1 000)

Rekneskap 2019 Korrigert budsjett 2019 Opphavelig budsjett 2019 Rekneskap 2018
   
6011 IT - infra struktur 633 625 1 079
6013 IT - Samordna kommunikasjon 476 250 178
6016 IT - Nettverk 2 428 2 830 1 328
6138 MVA justering -543
6A80 Bygg og eigedomsavdelinga - investeringar egen finansiering 139
Lx Opprusting av bygningsmassen 23 572 25 833 20 000 26 969
I02 Sentrale styringsorgan/fellesutgifter 27 248 29 538 20 000 29 011
6203 Fylkesutdanningssjefen - Oppgrad. Fræna vgs (kjøkken, kjølerom mm) 95
6329 Ålesund vgs - utstyr NMK2 347 347 6 094
6A51 Utstyrskjøp skolar eiga finansiering 6 081 7 641
6C01 Nytt skoleadministrativt system 1 882 1 882 2 126
K104 Romsdal vgs 14 411 22 705 10 000 38 416
K1701 Sørsidebygget i Ålesund (VGS) 134
K1802 Ørsta vgs 137 1 000 1 214
K451 Fagerlia vgs 63 993 62 734 120 000 15 305
K452 Spjelkavik vgs 22 631 34 662 15 000 57 426
K651 Spjelkavik arena 3 210 5 000
K751 Borgund vgs 91
K752 Fræna vgs - Bygg marinefag 429
K753 Kristiansund vgs - erstatningslokaler bygg 09 2 685
Mx Utstyr/universell utforming/ped. Ombygging 4 919 10 930 13 794
I03 Vidaregåande opplæring 117 612 139 260 145 000 145 450
6A30 Tannhelse - oppr./nye klinikkar 10 år 811 2 353
6A31 Tannhelse - utstyr 10 år 1 173 3 165 3 970
T750 Kompetanseklinikkar - utstyr 94 7 000 7 000
T751 Kompetanseklinikkar - inventar 22 066 34 100 26 000 3 900
U551 DTK Fiskåbygd - Opprusting 147
I04 Tannhelse 24 143 46 618 33 000 8 017
6702 Samferdsel - Ruteinfomasjon investering 1 090 2 000 1 324
6704 Samferdsel - elektronisk billetteringsutstyr 2 887 4 039 3 400 3 285
6707 Samferdsel - sanntidsinformasjon 317 718 800 4 892
6710 Samferdsel - Business intelligence/datavarehus 2 608 1 871 129
6712 Framtidas billeteringssystem 0 500 1 000
6713 Pasientreiser HMR 0 500 1 000
6714 Bussdepot Ålesund 0 8 000 8 000
6B35 Fylkesvegar - investering 40 år 418 532 480 129 374 000 613 275
6B36 Fylkesvegar - rassikring 27 803 31 632 180 400 5 842
6B39 Fylkesvegar - Nordøyvegen 1 151 122 1 103 601 1 039 900 113 042
I07 Samferdsel 1 604 359 1 632 990 1 608 500 741 790
6A00 Fagskolane i Møre og Romsdal 2 210 3 521 11 981
I08 Fagskolane i Møre og Romsdal 2 210 3 521 0 11 981
  Sum investeringar 1 775 573 1 851 927 1 806 500 936 248