ÅRSRAPPORT 2019

Utfordringar framover

Møre og Romsdal fylkeskommune vil ha store økonomiske utfordringar i åra som kjem. Dei viktigaste utfordringane kan vi summere opp slik:

  • Aukande vedlikehaldsetterslep for investeringar og vedlikehald av fylkesvegnettet.
  • Manglande statleg dekning av auka ferjekostnader(m.a. som følgje av overgangen til miljøteknologi)
  • Omfattande behov for investeringar i ferjekaier, som følgje av overgangen til miljøferjer
  • Omfattande behov for investeringar i og vedlikehald av skolebygg.
  • Etterleve tunnelsikkerheitsforskrifta.
  • Aukande lånegjeld som belastar drifta.
  • Utbygginga av Nordøyvegen.

Med bakgrunn i dei utfordringane som Møre og Romsdal fylkeskommune står overfor i komande økonomiplanperiode 2020-2023 (spesielt i åra 2022 og 2023), så vedtok Fylkestinget i desember 2019 betydelege tiltak for å redusere det samla kostnadsnivået.

Målsetjinga med tiltaka er at økonomien i Møre og Romsdal fylkeskommunen skal vere styrka nok til å bere dei aukande kostnadane i åra som kjem. Omstilling tek tid, og i dette arbeidet må fylkeskommunen ha eit langsiktig perspektiv. Nokre gevinstar kan hentast ut på kort sikt, medan andre krev arbeid over fleire år før dei kan realiserast.